Modlińska 1, 15-066 Białystok Pon. - Piąt. 08:00 -18:00 Sob. 08:00 -14:00 tel. 85 732 84 38

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Rzewuscy s.c., ul.Modlińska 1, 15-066 Białystok,  e-mail: nzozrzewuscy@wp.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych
  do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie
  z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia
  i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie”
 • 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.:
 1. przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 • Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w innych celach aniżeli opisane w pkt. 3, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej Pani/Pana zgody.
 • W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania.
 • Administrator nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, a także organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków ( w szczególności: urzędy skarbowe, PIP , ZUS).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
 1. przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa tj. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc nawet do 30 lat.
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,
 3. w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 6 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • prawo do przenoszenia swoich danych
 • prawo do sprzeciwu
 • Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych.
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody
 • W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • Korzystanie z usług Stomatologia Rzewuscy jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani/Pan możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS.

MONITORING

Na podstawie pkt. 15 Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej w Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Rzewuscy s.c., ul.Modlińska 1, 15-066 Białystok oraz art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony życia i mienia na terenie zakładu pracy tj. ul.Modlińska 1, 15-066 Białystok, został zainstalowany system monitoringu.

Cel przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Opis systemu:

System tworzą 4 kamery (Varifocal Lens) zamontowane:
– wewnątrz budynku – jedna w rejestracji, obejmująca swym zasięgiem rejestrację oraz trzy kamery w gabinetach lekarskich.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

Monitoring wewnętrzny:
– wizerunek

Miejsce przetwarzania:

Miejsce przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu jest pomieszczenie zamykane na klucz do którego ma dostęp tylko właściciel (serwer). Do danych z monitoringu nie ma dostępu żaden zewnętrzny podmiot.

Czas przetwarzania

Obraz z monitoringu archiwizowany jest na dysku do 14 dni, zapis ten następuję automatycznie. Po tym okresie jest automatycznie niszczony poprze dokonywanie nadpisu.

Dostęp do danych:

Stały do dysku posiada tylko i wyłącznie właściciel –  Małgorzata Rzewuska, który może dokonywać zgrania zarchiwizowanego obrazu monitoringu. W pomieszczeniu przetwarzania danych osobowych może przebywać tylko właściciel.

Zabezpieczania:

Pomieszczenie jest zabezpieczone solidnymi drzwiami zamykanymi na klucz. Dostęp do klucza ma jedynie właściciel. W pomieszczeniu znajduję się na terenie lokalu w którym to prowadzona jest działalność Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Rzewuscy s.c.

Serwer jest zapieczony hasłem które uniemożliwia osobom postronnym dostępu fizycznego do nośników.

Obowiązek informacyjny:

Administrator realizując obowiązek informacyjny wyrażany w treści art. 14 RODO na terenie Wspólnoty będącym w zasięgu kamer sytemu monitoringu w miejscu ogólnie dostępnym zamieszcza informację  następującej treści :

KLAUZULA INFORMACYJNA

monitoring

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Rzewuscy s.c., ul.Modlińska 1, 15-066 Białystok, e-mail: nzozrzewuscy@wp.pl

 • Pani/Pana dane osobowe tj. wizerunek oraz numery rejestracyjne pojazdu przetwarzane będą w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w punkcie 1.
 • Administrator nie prowadzi automatycznego profilowania danych osobowych.
 • Administrator nie będzie przekazywał zarejestrowanego obrazu za pomocą kamer innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji gdy będzie to niezbędne organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Zarejestrowany obraz nie będzie przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
 • Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 14 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą, za wyjątkiem sytuacji gdy zapisane obrazy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez Administratora
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • prawo do sprzeciwu
 • Informujemy jednocześnie, że przysługujące Pani/Panu prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 • Utrwalenie Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych (rejestrowania wizerunku za pośrednictwem urządzeń rejestrujących obraz) jest brak możliwości przebywania w pomieszczeniu Stomatologia Rzewuscy.

Pracownicy

Zgodnie z przepisem art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Administrator jako pracodawca w obwieszczeniu ustalił cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu na terenie zakładu pracy. Każdy z pracowników został poinformowaniu o rejestrowaniu obrazu przez kamery.

Administrator przed dopuszczeniem pracownika do pracy poinformuje go o przyjętym obwieszczeniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Rzewuscy s.c., http://www.nzozrzewuscy.pl/

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prywatna Przychodnia Stomatologiczna Rzewuscy s.c., z siedzibą przy ul.Modlińska 1, 15-066 Białystok i posługujący się numerem NIP 966 078 78 09 zwany dalej „Stomatologia Rzewuscy”. Kontakt z Stomatologia Rzewuscy w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: nzozrzewuscy@wp.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby skutecznie świadczyć usługi i umożliwić dogodny kontakt z klientem za pomocą strony internetowej zgodnie z zakresem naszej działalności, Stomatologia Rzewuscy przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w jednym celu, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu kontaktu za pomocą formularza na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres email

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu i obsługi zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego

 • Cookies
 1. Stomatologia Rzewuscy na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila bezpośrednio do na adres: nzozrzewuscy@wp.pl
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu za pomocą formularza.
 3. Aby skorzystać z formy kontaktu za pomocą formularza elektronicznego , konieczne jest podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiadomość.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 • Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, zw. z nie mniejszą polityką prywatności nie będziemy przekazywać Państwa danych innym podmiotom.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 3. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. modyfikowanie, aktualizowanie), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia
 4. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi — w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, numer telefonu, przetwarzanych w celu kontaktu za pomocą formularza na stronie internetowej;

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 2. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila bezpośrednio do Stomatologia Rzewuscy na adres: nzozrzewuscy@wp.pl
 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

 

ZAŁĄCZNIKI/WZORY do pobrania w formacie „pdf” (kliknij na link poniżej, aby pobrać):

WZÓR UPOWAŻNIEŃ DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ WOBEC PACJENTÓW (PACJENT)